• NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

 • PRotony 2015 rozdane!

 • 12.06.2015
 • Znamy nazwiska laureatów tegorocznej, IX edycji konkursu PRotony. 11 czerwca w Teatrze Syrena wręczyliśmy statuetki najlepszym PR-owcom. W tym roku o statuetki ubiegało się ponad 200 osób...

 • więcej
 • Akredytacja dla dziennikarzy

 • 09.06.2015
 • Wszystkich dziennikarzy i fotoreporterów, którzy chcieliby wziąć udział w Gali PRotony 2015 i/lub zarejestrować ją, by potem opublikować informację na temat wyników konkursu w mediach, dla których pracują, prosimy o..

 • więcej
 • Weź udział w gali PRotony 2015!

 • 25.05.2015
 • Już 11 czerwca w Teatrze Syrena, przy ul. Litewskiej 3,  będzie miała miejsce Gala wręczenia nagród w konkursie PRotony 2015.


 • więcej

REGULAMIN KONKURSU

PROTONY EDYCJA IX

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Protony Edycja IX" (dalej "Konkurs") jest PROTO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218024, wysokość kapitału zakładowego 50 000 nr NIP 5272447858 (dalej „Organizator").

2. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem portali internetowych: www.protony.pl (dalej „Portal”) oraz portalu www.proto.pl.

3. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.

4. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje audytor. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez Akademię Ekspertów Public Relations (dalej „Akademia”).

5. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

a. osoba/zespół w firmie PR-owskiej

b. osoba/zespół ds. komunikacji firmy lub korporacji

c. osoba/zespół ds. komunikacji instytucji/administracji publicznej

d. osoba/zespół ds. komunikacji w organizacji pozarządowej/fundacji

d. rzecznik prasowy

e. osoba/zespół zajmujący się edukacją PR-owską

f. osoba/zespół debiutujący w PR

g. osoba/zespół ds. kampanii w social mediach

dalej „Kategorie”. Ponadto:

h. spośród Uczestników wszystkich Kategorii wybrany zostanie zwycięzca „Nagrody Publiczności”.

i. spośród wszystkich Uczestników, którzy będą wyrażać taką wolę poprzez odpowiednie zakomunikowanie tego w Formularzu Rejestracyjnym, eksperci Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, wybiorą laureata (osobę lub zespół) kategorii specjalnej o nazwie „PRoton Teraz Polska”. W trakcie ocen w tej kategorii eksperci będą w szczególności oceniać działania Uczestników przyczyniające się do promocji produktów, usług i firm w kontekście promocji polskiej gospodarki.

W uzasadnionych sytuacjach, w tym w przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub tworzenia nowych Kategorii.

Uczestnicy i Zgłaszający

6. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego, zgłoszenia Uczestnika/Zespołu do Konkursu może dokonać osoba niebędąca Uczestnikiem (dalej „Zgłaszający”). Zgłaszającym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności osoba zajmująca się zawodowo reklamą, promocją, mediami, a także dziennikarstwem, w tym także członek Akademii. Organizator nie jest zobligowany do przekazywania Uczestnikom danych Zgłaszających. Zgłoszenia może dokonać także Uczestnik samodzielnie.

7. Z zastrzeżeniem zapisów pkt. 8 i 9 poniżej, w Konkursie mogą uczestniczyć (wziąć udział w Konkursie i wygrać Nagrody) wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zajmujące się zawodowo szeroko rozumianymi działaniami o charakterze PR, w tym m.in. osoby zajmujące się zawodowo reklamą i/lub promocją lub zajmowały się reklamą i/lub promocją nie dawniej niż 12 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia (dalej zwani „Uczestnicy”).

8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy redakcji PRoto.pl oraz podmioty biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz jego sponsorów, z wyłączeniem patronów medialnych. W Konkursie nie mogą uczestniczyć (wziąć udziału i wygrać Nagród) osoby, które pracują w przedsiębiorstwach zajmujących się bezpośrednio monitoringiem mediów na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, jak również osoby będące faktycznymi właścicielami lub członkami zarządu przedsiębiorstw zajmujących się bezpośrednio monitoringiem mediów.

W Konkursie mogą uczestniczyć członkowie AEPR zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Regulaminie Członków AEPR.

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 8 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków Powyższego postanowienia nie stosuje się do osób z rodziny członków AEPR ze względu na to, że członkowie AEPR mogą być Uczestnikami Konkursu.

10. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Portalu. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją, co wymaga potwierdzenia 
w ramach rejestracji.

11. Przez debiutanta uznaje się osobę, która w dacie rozpoczęcia zgłaszanego projektu/opisywanych działań: nie miała ukończonych 30 lat i której okres zatrudnienia wynosił mniej niż dwa lata w wymienionej firmie. Poprzez zatrudnienie rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umów o pracę, jak też współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

W przypadku, gdy do konkursu zgłoszony jest zespół debiutantów, każdy członek zespołu musi być debiutantem w rozumieniu definicji „debiutanta” podanej w zdaniu poprzednim. Debiutanci oświadczają, że spełniają te wymogi, a Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji niniejszego oświadczenia.

Rejestracja

Zgłoszenia Uczestników indywidualnych

12. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest, aby Uczestnik został zgłoszony do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”) zgodnie z Regulaminem, w okresie od dnia 10 lutego 2015 roku do dnia 10 marca 2015 roku.

13. Zgłoszenie może zostać złożone zarówno przez Uczestnika, jak i Zgłaszającego. Zgłoszenie przez Uczestnika wymaga prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz Rejestracyjny”) zamieszczonego w Portalu. W przypadku dokonania zgłoszenia przez Zgłaszającego do Uczestnika przesłana zostanie informacja o zgłoszeniu go do Konkursu oraz link do Formularza Rejestracyjnego.   Organizator Konkursu może odmówić Uczestnikowi ujawnienia danych Zgłaszającego, jeżeli ten wyraźnie o to poprosi.

14. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a. podania w ramach Formularza Rejestracyjnego, co najmniej następujących danych Uczestnika:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy, stanowisko
 • adres e-mail i/lub telefon (jeżeli jest znany Zgłaszającemu)

b. zamieszczenia w ramach Formularza Rejestracyjnego uzasadnienia, dlaczego Uczestnik miałby zostać zwycięzcą danej Kategorii. W ramach uzasadnienia należy opisać aktywność zawodową Uczestnika prowadzoną w 2014 roku (projekty, akcje, programy). Uzasadnienie to zostanie opublikowane na stronach internetowych Konkursu.

c. zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów Konkursu.

15. W terminie do dnia 17 marca 2015 roku Uczestnicy, którzy zostali prawidłowo Zgłoszeni do Konkursu otrzymają na swój adres e-mail link, w celu potwierdzenia swojego udziału w Konkursie oraz oświadczeń złożonych w ramach Formularza Rejestracyjnego.

16. Potwierdzając link, o którym mowa w pkt. 14 powyżej Uczestnik potwierdza udział w Konkursie oraz ponownie otrzymuje dostęp do Formularza Rejestracyjnego. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2015 roku (dalej zwany „Ostatecznym terminem”) Uczestnik może wprowadzić zmiany/uzupełnienia w Formularzu Rejestracyjnym, o ile pozwalają na to dostępne funkcjonalności Portalu. Po upływie Ostatecznego terminu Uczestnik nie może wprowadzać zmian do Zgłoszeń. Zmiany wyłącznie są możliwe w przypadku, gdy Organizator wydłuży czas trwania Konkursu ze względu na nieprzewidziane okoliczności wynikające z awarii lub błędów w działaniu Portalu, o czym niezwłocznie powiadomi Uczestników, jednakże każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora

Zgłoszenia Zespołów

17. Uczestnikami mogą być również zespoły (dalej zwane „Zespołami”). Zespół może składać się minimalnie z dwóch, a maksymalnie z trzech osób. Do Zespołu stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Uczestnika, a jeden Zespół traktowany jest jak jeden Uczestnik. Każdy członek Zespołu musi spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla Uczestnika.

18. Zgłoszenie Zespołu może zostać złożone przez Zgłaszającego lub przez członka Zespołu i wymaga prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego. W ramach Formularza Rejestracyjnego do Zespołu należy:

a. podać co najmniej następujące, zgodne z prawdą, dane wszystkich członków Zespołu

 • imiona i nazwiska członków Zespołu
 • adres e-mail osoby wybranej przez członków Zespołu jako przedstawiciela Zespołu (dalej „Przedstawiciel”)
 • nazwa firmy, stanowiska członków Zespołu

b. zamieszczenia w ramach Formularza Rejestracyjnego uzasadnienia, dlaczego Zespół miałby zostać zwycięzcą danej Kategorii. W ramach uzasadnienia należy opisać aktywność zawodową Zespołu prowadzoną w 2014 roku (projekty, akcje, programy); Uzasadnienie to zostanie opublikowane na stronach internetowych Konkursu.

c. Zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów Konkursu.

19. W terminie do dnia 10 marca 2015 roku na adres e-mail Przedstawiciela Zespołu, przesłany zostanie link w celu potwierdzenia udziału Zespołu w Konkursie.

20. Potwierdzając link, o którym mowa w pkt. 18 powyżej, Przedstawiciel Zespołu potwierdza udział w Konkursie oraz ponownie otrzymuje dostęp do Formularza Rejestracyjnego. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2015 roku (dalej zwany „Ostatecznym terminem”)  Przedstawiciel Zespołu może wprowadzić zmiany w Formularzu Rejestracyjnym, o ile pozwalają na to dostępne funkcjonalności Portalu. Po upływie Ostatecznego terminu Uczestnik nie może wprowadzać zmian do Zgłoszeń. Zmiany wyłącznie są możliwe w przypadku, gdy Organizator wydłuży czas trwania Konkursu ze względu na nieprzewidziane okoliczności wynikające z awarii lub błędów w działaniu Portalu, o czym niezwłocznie powiadomi Uczestników, jednakże każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora .

Postanowienia ogólne dotyczące Rejestracji

21. Formularz Rejestracyjny należy wypełniać zgodnie z funkcjonalnościami Portalu, w szczególności co do formy (formatu), czcionek czy długości opisów i podawanych informacji.

22. Organizator może nie uwzględnić Formularzy Rejestracyjnych wypełnionych niezgodnie z Regulaminem, funkcjonalnościami Portalu, nieprawidłowo, niekompletnie lub wysłanych po terminie wskazanym w Regulaminie.

23. Osoba wypełniająca Formularz Rejestracyjny oświadcza, że:

a. dane, w tym wszelkie informacje podawane w ramach Formularza Rejestracyjnego są zgodne z prawdą; w wybranych przypadkach Organizator zastrzega sobie, iż informacje wpisane w formularzu uzupełniającym mogą być wysłane do  przedsiębiorstwa zatrudniającego Uczestnika wskazanej w Formularzu Rejestracyjnym celem weryfikacji

b. wykorzystanie danych i informacji zawartych w Formularzu nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich czy też chronionej tajemnicy lub know-how.

24 W ramach Konkursu dany Uczestnik/Zespół może startować wyłącznie w jednej z ośmiu Kategorii. 
W przypadku gdy Uczestnik/Zespół zostanie Zgłoszony w więcej niż jednej Kategorii, Uczestnik/Zespół weźmie udział w tej Kategorii, którą sam wybierze. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem), Uczestnik nie wybierze Kategorii, w której chce wystartować w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, weźmie on udział w Kategorii, do której zostanie przypisany przez Organizatora. Organizator może zaproponować Uczestnikowi/Zespołowi zmianę Kategorii przed rozpoczęciem głosowania AEPR.

25 W przypadku gdy ta sama osoba zostanie zgłoszona zarówno jako Uczestnik indywidualny i jako Uczestnik członek Zespołu, osoba ta na prośbę Organizatora określi czy chce startować jako Uczestnik indywidualny czy jako członek Zespołu. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem) Organizator nie będzie mógł ustalić czy Uczestnik chce wystartować indywidualnie czy w Zespole, pod uwagę brane będzie jego pierwsze Zgłoszenie.

Wybór Zwycięzców w 8 Kategoriach Konkursowych

26. Do dnia 7 maja 2015 roku, spośród Uczestników, którzy dokonali Rejestracji, Akademia wybierze jednego zwycięzcę w każdej z Kategorii (dalej łącznie „Zwycięzcy”).

27. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ramach głosowania członków Akademii za pośrednictwem dedykowanego systemu komputerowego.

28. Członkowie Akademii oddają głosy według własnego uznania, w oparciu o swoją znajomość branży PR. Głosy członków Akademii przeliczane są na punkty. Suma punktów, jaką uzyska dany Uczestnik stanowi jego wynik 
w Konkursie (dalej „Wynik”). Zasady głosowania Członków Akademii zostały opisane w regulaminie AEPR

29. Po zakończeniu głosowania członków Akademii, na stronie internetowej Portalu opublikowana zostanie lista trzech Uczestników, którzy uzyskali trzy najwyższe Wyniki (najwyższą liczbę punktów) w danych Kategoriach (dalej „Krótka Lista”).

30. Zwycięzcy poszczególnych Kategorii otrzymają następujące Nagrody:

a. Zwycięzca Kategorii „osoba/zespół w firmie PR-owskiej ” otrzyma nagrodę w postaci statuetki

b. Zwycięzca Kategorii „osoba/zespół ds. komunikacji firmy lub korporacji” otrzyma nagrodę w postaci statuetki

c. Zwycięzca Kategorii „osoba/zespół ds. komunikacji instytucji /administracji publicznej otrzyma nagrodę 
w postaci statuetki

d. Zwycięzca Kategorii „rzecznik prasowy” otrzyma nagrodę w postaci statuetki

e. Zwycięzca Kategorii „osoba/zespół zajmujący się edukacją PR-owską” otrzyma nagrodę w postaci statuetki

f. Zwycięzca Kategorii „osoba/zespół ds. komunikacji organizacji pozarządowej/fundacji otrzyma nagrodę w postaci statuetki

g. Zwycięzca Kategorii „osoba/zespół debiutujący w PR”  otrzyma nagrodę w postaci statuetki

h. Zwycięzca Kategorii „osoba/zespół zajmujący się komunikacją w social mediach”  otrzyma nagrodę w postaci statuetki oraz monitoring internetu aMI na okres trzech miesięcy.

W przypadku, gdy w ramach danej Kategorii najwyższe Wyniki otrzyma dwóch lub więcej Uczestników, wtedy ci wszyscy Uczestnicy zostaną Zwycięzcami danej Kategorii i każdy z nich otrzyma Nagrodę przypisaną do tej Kategorii.

31. Uczestnikom, którzy uzyskają drugi i trzeci wynik wręczone zostaną stosowne dyplomy. Jeżeli więcej niż jeden Uczestnik uzyska taki sam wynik – Organizator przyznaje miejsca ex aequo.

32. Nagrody, które nie zostaną przyznane Uczestnikom, zgodnie z Regulaminem, pozostają własnością Organizatora.

33. Uczestnik (Zwycięzca) nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody na inną.

33a. Uczestnik (Zespół), który zdobył już dwukrotnie tytuł Zwycięzcy w takiej samej Kategorii w poprzednich edycjach Konkursu Protony i ponownie zostanie zgłoszony w tej samej Kategorii, nie podlega w ogóle ocenie przez członków AEPR.

Wybór Zwycięzcy Nagrody Publiczności

34. Nagrodę publiczności stanowi stosowna statuetka, dalej „Nagroda Publiczności”.

35. Do Nagrody Publiczności stosuje się przepisy Regulaminu dotyczące Nagród.

36. Zwycięzca Nagrody Publiczności zostanie wyłoniony do dnia 7 maja 2015 roku w wyniku głosowania, osób związanych z szeroko pojętą branżą PR oraz dziennikarstwem, nie będących członkami Akademii ani Uczestnikami (dalej „Specjaliści”). Organizator jest uprawniony do wiążącej decyzji dotyczącej kwalifikacji danej osoby jako Specjalisty w rozumieniu niniejszego punktu.

37. Organizator poinformuje na stronach Portalu, w jakim terminie można wypełnić stosowny formularz w celu zgłoszenia swojej kandydatury na Specjalistę uczestniczącego w wyborze Zwycięzcy Nagrody Publiczności.

38. Głosy oddane przez osoby niespełniające przesłanek określonych w pkt. 35 powyżej nie będą brane pod uwagę.

Jeśli Kandydatem jest zespół, głosujący w nagrodach publiczności wskaże na cały zespół i na niego odda swój głos.

Wybór Zwycięzcy Nagrody Proton Teraz Polska

39. Nagrodę „PRoton Teraz Polska” stanowi statuetka, dyplom oraz prawo do bezpłatnego zgłoszenia do Konkursu „Teraz Polska” reprezentowanej przez siebie firmy.

40. Do Nagrody „PRoton Teraz Polska” stosuje się przepisy Regulaminu dotyczące Nagród.

41. Zwycięzca Nagrody „PRoton Teraz Polska” zostanie wyłoniony do dnia 7 maja 2015 roku w wyniku oceny przeprowadzonej przez ekspertów Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Wydanie Nagród

42. Ogłoszenie Zwycięzców wszystkich Kategorii oraz Zwycięzcy Nagrody Publiczności odbędzie się na uroczystej gali (dalej „Gala”).

43. Organizator poinformuje o terminie i miejscu, w którym odbędzie się Gala na stronie internetowej www.protony.pl.

44. Nagrody zostaną wydane podczas Gali. Organizator może postanowić o przesłaniu Nagród na adres Zwycięzcy lub wybrać inny sposób doręczenia nagrody, m.in. z przyczyn logistycznych (np. rozmiaru Nagrody) lub na uzasadnioną prośbę Zwycięzcy.

45. W stosunku do Nagród, co do których istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, ustala się dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

Dane osobowe

46. Administratorem danych osobowych podawanych w ramach Konkursu („Dane”) jest Organizator.

47. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania się z Uczestnikiem, selekcji i wyboru Zwycięzców; opublikowania imienia i nazwiska Uczestnika. Za zgodą Uczestnika Dane przetwarzane będą również w innych celach, w tym w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów.

48. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto Uczestnik powinien poinformować Organizatora o zmianach Danych.

49. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia jego uczestnictwo w Konkursie.

50. Dane są szczególnie chronione. W tym przy zastosowaniu środków zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych, w tym m. in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem oprogramowania uniemożliwiającym dostęp do nich osobom postronnym.

Reklamacje

51. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora drogą pocztową lub e-mailem na adres:redakcja@proto.pl.

52. Reklamacja dla swojej ważności powinna również zawierać: imię, nazwisko Uczestnika oraz jego adres, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

53. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do osoby składającej reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

54. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona drogą pocztową lub e-mailem.

55. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres przypisany do osoby składającej reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres.

56. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

Portal

57. Portal jest udostępniany Uczestnikom w celu umożliwienia dokonania Rejestracji w Konkursie i wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. Organizator nie świadczy Uczestnikom za pośrednictwem Portalu usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

58. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 6 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 11.5 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

Postanowienia końcowe

59. Opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym na Portalu. Wszystkie treści zawarte w w/w materiałach mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

60. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie wyłącznie w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w tym do przedłużenia trwania Konkursu. Zmiany zostaną opublikowane na stronach Portalu i obowiązują od dnia ich opublikowania.

61. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w tym w szczególności podszywania się pod inne osoby oraz podawania nieprawdziwych danych i informacji w ramach uczestnictwa w Konkursie, w tym w Formularzu Rejestracyjnym.

62. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie go tytułu Zwycięzcy lub wyróżnionego. W takim przypadku Organizator/Akademia może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika, na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie.

63. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem, w tym z pkt. 62 powyżej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. złożenia określonych oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Brak współpracy Uczestnika w ramach weryfikacji uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie go tytułu Zwycięzcy lub wyróżnionego.

64. Organizator Konkursu jest uprawniony do podejmowania decyzji we wszelkich kwestiach regulaminowych, interpretacyjnych, porządkowych, spornych itp. na każdym etapie organizacji i przebiegu Konkursu.

REGULAMIN AKADEMII EKSPERTÓW PUBLIC RELATIONS

1. Akademia Ekspertów Public Relations (dalej „Akademia”)  stanowi ciało składające się z członków Akademii (dalej „Członek Akademii”) - ekspertów PR, doświadczonych specjalistów ds. komunikacji, związanych z  branżą PR w Polsce.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady wyboru i głosowania Członków Akademii w ramach kolejnych edycji konkursu „Protony”  (dalej „Konkurs”) organizowanego przez PROTO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-697), Al. Jerozolimskie 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000218024, wysokość kapitału zakładowego 50 000 nr NIP 5272447858  (dalej „Proto").

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Członków Akademii.

4. Członkowie Akademii wybierani są na kadencje przez Proto na podstawie oceny całokształtu ich działalności w branży PR. Kadencja trwa przez czas nieoznaczony. Proto może powołać lub odwołać Członka Akademii 
w każdym czasie. Odwołanie Członka Akademii może nastąpić w szczególności w sytuacjach określonych w pkt. 16 i 17 Regulaminu.

5. Aby zostać Członkiem Akademii osoba wybrana przez Proto powinna prawidłowo wypełnić stosowny formularz zamieszczony na stronie:

http://www.protony.pl/PRotony/zostanCzlonkiem_zaproszenie (dalej „Formularz”)

6. Prawidłowe wypełnienie Formularza polega na:

 • wpisaniu do niego wszystkich danych oznaczonych jako „obowiązkowe” (dalej „dane”)
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach związanych z uczestnictwem w Akademii
 • zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktualnego Regulaminu Konkursu.

7. Członkowie Akademii przed przystąpieniem do głosowania (dalej „Głosowanie”) zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z aktualnym regulaminem Konkursu (dalej „Regulamin Konkursu”)

8. UWAGA, Członkowie Akademii zobowiązani są do powstrzymania się od oceny i Głosowania na uczestników Konkursu (mogą natomiast głosować na wszystkie inne osoby):

a. którzy byli pracodawcami, pracownikami współpracownikami lub zleceniodawcami lub zleceniobiorcami Członka Akademii w roku kalendarzowym poprzedzającym Głosowanie;

b. będących członkami rodzin osób wymienionych w lit. a powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

ponadto:

 • Członek Akademii zgłoszony do Konkursu w danej kategorii nie może głosować w tej kategorii, jednak może wnioskować o przydzielenie innej kategorii. Na wniosek członka Akademii kategoria, w której głosuje zostanie zmieniona tak, by mógł on głosować w Konkursie, w innej kategorii. Zmiana kategorii musi nastąpić przed rozpoczęciem głosowania Akademii.

Głosy oddane z naruszeniem zakazów określonych w niniejszym pkt. 8 Regulaminu nie będą brane pod uwagę.

9. Członkowie Akademii na podane adresy e-mail otrzymają od PRoto stosowne formularze elektroniczne (dalej „Formularze”). Członkowie Akademii Głosują wyłącznie przy wykorzystaniu wspomnianych Formularzy.

10. W terminie wskazanym przez Proto Członkowie Akademii zobowiązani są do Głosowania tj. wyboru w każdej z kategorii, do których są przypisani trzech najlepszych uczestników Konkursu (dalej „Uczestnicy”) spośród Uczestników, których dane zamieszczono w ramach Formularza oraz przesłania Formularza do Proto drogą elektroniczną w sposób wskazany przez Proto. W przypadku, gdyby Członek Akademii zagłosował, w kategorii w której nie ma prawa do oddania głosu zgodnie z punktem 8 powyżej – jego głosy oddane w tej kategorii nie będą brane pod uwagę, chyba że przed głosowaniem zawnioskował o przypisanie do innej kategorii. Powyższe nie wstrzymuje możliwości w innej kategorii przypisanej wcześniej do Członka Akademii.

11. W ramach wyboru najlepszych Uczestników Członek Akademii wyłoni Uczestników, którzy jego zdaniem powinni zająć pierwsze, drugie i trzecie miejsce w Konkursie. Uczestnikom tym zostaną przyznane punkty (dalej „Punkty”) na następujących zasadach:

 • Pierwsze miejsce – 5 Punktów
 • Drugie miejsce – 3 Punkty
 • Trzecie miejsce – 1 Punkt

12. PRoto po podliczeniu punktów uzyskanych przez Uczestników w ramach Głosowania, zgodnie z powyższymi zasadami opublikuje na stronach internetowych Konkursu tzw. „krótką listę” (dalej „Krótka lista”) obejmującą po trzech Uczestników w każdej z kategorii przewidzianych w Konkursie, którzy w swojej kategorii uzyskali najwyższą liczbę Punktów.

13. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy otrzymają najwyższą liczbę Punktów w ramach Głosowania. Ostateczne wyniki Głosowania zostaną ogłoszone na uroczystej Gali.

14. Członkowie Akademii wyrażają zgodę na to, że informacje o tym, jak Głosowali poszczególni Członkowie Akademii będą dostępne na stronie internetowej Konkursu.

15. Członkowie Akademii zobowiązują się do postępowania zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dobrymi obyczajami.

16. Niezagłosowanie w trzech kolejnych edycjach konkursu może skutkować zawieszeniem głosowania w kolejnej edycji konkursu, a ostatecznie także – odwołaniem członka AEPR. Zapis ten nie dotyczy członków Akademii, którzy są laureatami konkursu.

17. W przypadku naruszenia przez Członka Akademii postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Konkursu, czy też naruszenia w zakresie związanym z Konkursem, obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów Proto może zadecydować o zawieszeniu Członka Akademii lub nawet, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, usunięcia go ze składu Akademii.

18. Zwycięzcy Konkursu w poszczególnych kategoriach mają prawo zostać Członkami Akademii na zasadach wskazanych powyżej, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

19. Członek Akademii przystępując do Akademii oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, jak również że został poinformowany, że: (a) administratorem danych podanych w ramach uczestnictwa w Akademii jest Proto (b) dane przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z jego uczestnictwem w Akademii  (c) jest świadom że ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia oraz, że dane zostały podane przez niego dobrowolnie.